Polityka Prywatności

Witamy w witrynie https://vertisagro.pl („Witryna”). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsze oświadczenie reguluje nasze zasady ochrony prywatności w odniesieniu do użytkowników Witryny („Odwiedzający”), którzy odwiedzają Witrynę bez zawierania transakcji biznesowych oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu zawierania transakcji biznesowych w Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez VertisAgro.pl (łącznie „Usługi”) („Upoważnieni klienci”).

„Dane osobowe”

odnoszą się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, do której odnoszą się takie informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, numer ubezpieczenia społecznego i informacje o karcie kredytowej. Informacje umożliwiające identyfikację osoby nie obejmują informacji gromadzonych anonimowo (tj. bez identyfikacji konkretnego użytkownika) ani informacji demograficznych niepowiązanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy gromadzić podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Odwiedzających. Zbieramy następujące dodatkowe informacje od naszych Autoryzowanych Klientów: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Autoryzowanych Klientów, charakter i wielkość firmy oraz charakter i wielkość zasobów reklamowych, które Autoryzowany Klient zamierza kupić lub sprzedać.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz bezpośredniego gromadzenia informacji przez nas, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak usługi kredytowe, ubezpieczeniowe i powiernicze, mogą gromadzić te informacje od naszych Odwiedzających i Upoważnionych klientów. Nie kontrolujemy sposobu, w jaki te osoby trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie sposobu, w jaki wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie zachowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Używamy Informacji umożliwiających identyfikację osoby w celu dostosowania Witryny do potrzeb użytkownika, oferowania odpowiednich usług oraz spełniania żądań kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać odwiedzającym i autoryzowanym klientom wiadomości e-mail dotyczące badań lub możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacje związane z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać Dane osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Upoważnionymi klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji.

Komu mogą być udostępniane informacje?

Dane osobowe Autoryzowanych Klientów mogą być udostępniane innym Autoryzowanym Klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Autoryzowanymi Klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów, naszym agencjom stowarzyszonym i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość „rezygnacji” z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

W jaki sposób przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez VertisAgro.pl są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników VertisAgro.pl, z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej.

Jakie opcje są dostępne dla Odwiedzających w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od VertisAgro.pl lub kontaktowania się z nimi przez VertisAgro.pl i/lub naszych dostawców i agencje powiązane, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z VertisAgro.pl pod adresem ul. Armii Krajowej 8a/14 73-110 Stargard

Czy na stronie wykorzystywane są pliki cookie?

Pliki cookie są wykorzystywane z różnych powodów. Używamy plików cookie w celu uzyskania informacji o preferencjach naszych odwiedzających i wybranych przez nich usługach. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Autoryzowanych Klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a witryna jest nieużywana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Autoryzowanego Klienta.

W jaki sposób VertisAgro.pl wykorzystuje dane logowania?

VertisAgro.pl wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, do analizowania trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchu i użytkowania użytkownika oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.

Jacy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do Informacji umożliwiających identyfikację osób odwiedzających i/lub autoryzowanych klientów w Witrynie?

VertisAgro.pl zawarło i będzie nadal nawiązywać partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami, którzy mogą mieć dostęp do niektórych informacji umożliwiających identyfikację osoby na zasadzie potrzeby w celu oceny autoryzowanych klientów pod kątem kwalifikowalności usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia ani wykorzystywania przez nich tych informacji. Ujawnianie danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z prawem. Ujawnimy Informacje umożliwiające identyfikację osoby w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub wezwania do sądu lub wniosku organu ścigania o ujawnienie informacji. Ujawnimy również Dane Osobowe, gdy będzie to konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów.

W jaki sposób Witryna zabezpiecza Dane osobowe?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką i praktykami bezpieczeństwa. Dane osobowe Odwiedzających i Upoważnionych Klientów są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymują hasło w celu uzyskania dostępu do tych informacji. Regularnie przeprowadzamy audyty naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione przez protokoły szyfrowania, stosowane w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są narażone na błędy, manipulacje i włamania, a my nie możemy zagwarantować ani zapewnić, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Upoważnionych Klientów za takie zdarzenia.

How can Visitors W jaki sposób Odwiedzający mogą skorygować nieścisłości w Danych Osobowych?any inaccuracies in Personally Identifiable Information?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą skontaktować się z nami w celu aktualizacji dotyczących ich Danych Osobowych lub skorygowania wszelkich nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@vertisagro.pl.

Czy Odwiedzający może usunąć lub dezaktywować Informacje umożliwiające identyfikację osoby gromadzone przez Witrynę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Upoważnionym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji Informacji umożliwiających identyfikację osoby z bazy danych Witryny, kontaktując się z . Jednakże, ze względu na kopie zapasowe i rejestry usunięć, usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania pewnych szczątkowych informacji może być niemożliwe. Osoba fizyczna, która zażąda dezaktywacji informacji umożliwiających identyfikację, zostanie funkcjonalnie usunięta, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać informacji umożliwiających identyfikację dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Co się stanie, jeśli Polityka prywatności ulegnie zmianie?

Poinformujemy naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmieniamy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Informacji umożliwiających identyfikację osoby, o których ujawnienie wcześniej poprosił Odwiedzający lub Upoważniony klient, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub Upoważnionym klientem, aby umożliwić mu zapobieżenie takiemu ujawnieniu.

Łącza:

Strona https://vertisagro.pl zawiera łącza do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych łączy powoduje przejście do innej witryny internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.