Regulamin został ostatnio zaktualizowany w dniu listopad 21, 2023

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do niniejszej witryny internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Użytkownik może być związany dodatkowymi umowami związanymi z jego relacją z nami lub wszelkimi produktami lub usługami, które od nas otrzymuje. Jeśli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych umów dodatkowych będą kontrolowane i nadrzędne.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić użytkownika o wyrażenie wyraźnej zgody.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z nim drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do niego wiadomość e-mail, i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych na stronie internetowej.

4.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie jest udzielana licencja ani żadne inne prawo wynikające z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że użytkownik nie będzie wykorzystywał, kopiował, reprodukował, wykonywał, wyświetlał, rozpowszechniał, osadzał na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniał, poddawał inżynierii wstecznej, dekompilował, przenosił, pobierał, przesyłał, zarabiał, sprzedawał, wprowadzał do obrotu lub komercjalizował jakichkolwiek zasobów tej witryny w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo cytatu).

5. Własność osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których łącza znajdują się na tej stronie. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas podzielane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności lub treści tych witryn. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od ich przyczyny, wynikające z ujawnienia przez użytkownika danych osobowych osobom trzecim.

6. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę internetową, użytkownik zgadza się korzystać z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami oraz obowiązujące przepisy prawa, regulacje i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Zabrania się korzystania z naszej witryny internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywania danych zebranych z naszej witryny internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzenia jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej witrynie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub które zakłócają działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej jest surowo zabronione.

7. Zgłaszanie pomysłów

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. W przypadku ujawnienia nam treści bez takiej pisemnej umowy, użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie, powielanie, przechowywanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści użytkownika we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

8. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub zaprzestać dostępu, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi na niej. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec niego ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu lub korzystania z witryny internetowej lub jakichkolwiek treści, które użytkownik mógł udostępnić w witrynie internetowej. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnego odszkodowania ani innej płatności, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniósł lub na których polegał, zostaną trwale utracone. Użytkownikowi nie wolno obchodzić ani omijać, ani też podejmować prób obchodzenia lub omijania jakichkolwiek środków ograniczających dostęp do naszej witryny internetowej.

9. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z przepisów prawa, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i cała jej zawartość są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

  • niniejsza witryna lub jej zawartość spełnią wymagania użytkownika;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów.

Żadna część niniejszej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, utraty lub uszkodzenia mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z dostępu użytkownika do naszej witryny internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z lub związane z witryną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy czynności prawnej, która nakłada odpowiedzialność (czy to w umowie, słuszności, zaniedbaniu, zamierzonym postępowaniu, czynie niedozwolonym lub w inny sposób), będzie ograniczona do 0. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn powództwa każdego rodzaju i charakteru.

10. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej witryny internetowej i/lub usług, użytkownik może być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie podane przez niego informacje będą zawsze dokładne, prawidłowe i aktualne.

Opracowaliśmy zasady, aby rozwiać wszelkie obawy dotyczące prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i naszą Polityką Cookies.

11. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treści lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z tej witryny z naruszeniem praw i przepisów eksportowych Polska.

12. Przydział

Użytkownik nie może cedować, przenosić ani podzlecać jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające postanowienia niniejszego punktu będą nieważne.

13. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp użytkownika do witryny internetowej, skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu zażądania zablokowania dostępu użytkownika do witryny internetowej i/lub wszcząć postępowanie sądowe przeciwko użytkownikowi.

14. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszych Warunków, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze stron wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

15. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam poniesione szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

16. Zrzeczenie się

Niewyegzekwowanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie jakiejkolwiek opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy lub jakiejkolwiek jej części, ani na prawo do późniejszego egzekwowania każdego postanowienia.

17. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane wyłącznie w Polski. Wszelkie powiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

18. Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką cookies, stanowi całość umowy między użytkownikiem a VertisAgro.pl w związku z korzystaniem z tej witryny.

19. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszy Regulamin. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest ostatnią datą jego aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji i związaniu się niniejszymi Warunkami.

20. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu Polska. Wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków podlegają jurysdykcji sądów Polska. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby nadać skuteczność intencjom niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia pozostaną bez zmian.

21. Informacje kontaktowe

Właścicielem i operatorem tej witryny jest VertisAgro.pl.

Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony contact.

22. Pobierz

Możesz również pobrać nasz Regulamin w formacie PDF.